رفع عیب سیمکشی آیفون صوتی

ا استفاده از اهم متر :از آنجائيكه هسته منبع تغذيه آیفون داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه مي باشد ، با كمك اهم متر مي توان از سالم بودن آن اطمينان حاصل نمود . (پس از قطع برق و بازكردن سيم هاي ورودي و خروجي)
با استفاده از ولت متر:در شرايطي كه فقط سيم خروجي از مدار خارج شده باشد مي توان با استفاده از ولت متر ولتاژ ورودي برق و ولتاژ خروجي 12 ولت }(0 و 12)~ ~ متناوبAC ,{{ِDCمستقیم +,- {را كنترل نمود} با رعايت قطب هاي مثبت و منفي {. لازم به ذكر است روشنايي نشان دهنده نوري(LED) در صورت سالم بودن نشانه صحت كاركرد منبع تغذيه مي باشد به هنگام وصل برق ورودي روشن شده و در صورتي كه خروجي دچار اتصال كوتاه گردد اين روشنايي بسيار ضعيف گرديده و در نهايت به سوختن هسته آن منجر مي گردد . لازم به ذكر است معمولا برق ورودي در انتهاي نصب و پس از كنترل كامل سيم بنديها وارد مدار شده و به منبع تغذيه وصل مي گردد .  (در صورت نصب وارونه-جابجايي ترمينالهاي ورودي و خروجي- منبع تغذيه، آسيب ديده و درصورت اتصال به باكس دمدري (پنل زنگها) دراين حالت ولتاژ بالا وارد باكس شده ومدار دچار آسيب و سوختگي شديد در ناحيه فيبر و مدار مربوطه ميگردد)
با استفاده ازلامپ 12ولت 
لامپ 12ولت به خروجي 12 ولت متناوب یا خروجي 12 ولت مستقیم وصل مینماییم لامپ اگر رو شن شودمدار آیفون تا ان قسمت سالم است
خروجي 12 ولت متناوب AC جهت تامين ولتاژ و جريان مصرفي مدار درب باز کن مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت قطع ارتباط آن در سيستم درب باز کن شاهد قطع كامل مدار  مي باشيم 
درآیفون الکتروپیک خروجي 12 ولت متناوب AC جهت تامين ولتاژ و جريان مصرفي مدار صوتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت قطع ارتباط آن در سيستم صوتي شاهد قطع كامل مدار  مي باشيم .
خروجي 12 ولت مستقیم DC جهت تامين ولتاژ و جريان مصرفي مدار صوتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورت قطع ارتباط آن در سيستم صوتي شاهد قطع كامل مدار  مي باشيم .
اگر لامپ یا{ ال ای دی }پنل درب روشن نشودایراد از منبع تغذیه یا سیمهای بین منبع تغذیه و پنل درب مي باشد
شستي زنگ  : جهت تست،بعد از قطع ولتاژ ورودي  ، مي توان با اهم متر رنج اهم یا بوق عملكرد شستي را كنترل نمود .
شستي درب باز کن  : جهت تست،بعد از قطع ولتاژ ورودي  ، مي توان با اهم متر رنج اهم یا بوق عملكرد شستي را كنترل نمود .ترمینالE,F
باكس دم دري (پنل) :
ترمینالA,1:مكالمه از خارج به داخل
اختلال يا قطع شدن این سيم به اختلال مكالمه از خارج به داخل   گوشي واحد مي انجامد
ترمینالB,2 :مكالمه داخل به خارج
اختلال يا قطع شدن این سيم به اختلال مكالمه گوشيداخل واحدبه خارج   مي انجامد
ترمینالC,3 :سيم – منفی  مشترك
اختلال يا قطع شدن سيم ,C3     به اختلال كل گوشي واحد مي انجامد يعني كليه قسمتهاي مكالمه ، زنگ و} درآیفون الکتروپیک قفل{ به صورت غير فعال در مي آيد
ترمینال: D,1,2,3,…زنگ اختلال يا قطع شدن این سيم به اختلال زنگ گوشي واحد مي انجامد
ترمینال4 :برگشت قفل درآیفون الکتروپیک اختلال يا قطع شدن سيم4 به اختلال قفل گوشي مي انجامد
ترمينالF,E :قسمت قفل بازكن در داخل گوشي  اختلال يا قطع شدن سيمF,E به اختلال قفل گوشي مي انجامد
اگر ترمینال F,E,یا3.4را بایک سیم به هم یک لحظه وصل نماییم درب بازعمل  کرد سیمکشی سالم است شستي قفل بازكن خراب است و اگر درب بازعمل  نکرد احتمالاسیمکشی معیوب است یاقفل یا سیمکشی قفل
قسمت قفل بازكن در داخل گوشي كه با فشردن شستي قفل بازكن عمل مي كند ارتباط دو سيم 3و4 را برقرار مي كند. پس با قراردادن سيمهاي اهم متر روي ترمينالهاي (3.4) و فشردن شستي قفل بازكن حالت اتصال كوتاه را مشاهده مي كنيم .
ترمينال L1 و L2 درآیفون الکتروپیک قفل
اتصالي سيمB B2 اتصالي سيم ,B2 C3 كه در اين صورت صدا از داخل به خارج قطع مي باشد.
اتصالي سيم A1 و C3 كه در اين صورت صدا از خارج به داخل قطع مي باشد.
چك كردن قفل بازكن با استفاده ازلامپ 12ولت
لامپ 12ولت به جای قفل بازكن وصل مینماییم در داخل گوشي كه با فشردن شستيلامپ  اگر رو شن شودمدار تا ان قسمت سالم است  قفل بازكن خراب است
در مواقعي كه قفل بازكن به صورت يكسره عمل مي كند تست سيمF 3 وE4 یا شستي درب  بازكن انجام شود كه در صورت اتصالي قفل يكسره عمل خواهد كرد.
اطلاعات تماس با ما
شماره های تماس:
غرب تهران : 44532305
شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران : 44562055

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه تخصصی دلتابان می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح